Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Management informatie

managementinfo

Een he­den­daagse gra­fisch be­drijf is al lang niet meer al­leen een drukker of een print-shop. De kansen op de markt kunt u be­nutten door meer in­no­va­tieve pro­ducten te gaan maken. Deze pro­ducten zijn in de regel com­plexer dan een flyer of een boekje. Om kosten ef­fec­tief te kunnen bli­jven pro­du­ceren is een slimme work­flow nodig. Dan kunnen u en uw me­de­wer­kers zich con­cen­t­reren op het maken van het echte ver­schil!

De rol van App­lify

App­lify in­no­veert vanaf 1999 samen met gra­fi­sche be­dri­jven op het ge­bied van work­flow au­to­ma­ti­se­ring. De les­sons-learned en best-prac­tices worden ge­bun­deld in de soft­ware app­li­catie App­lify Flow­Suite.

App­lify helpt u om uw be­drijf om te zetten van gra­fisch be­drijf naar een le­ver­an­cier van to­taal oplos­singen. Niet meer enkel inkt op pa­pier zetten, maar een stra­te­gisch partner van uw klant worden.

App­lify gaat u de tools en on­ders­teu­ning in handen geven om dit te be­reiken: fle­xi­bele gra­fi­sche work­flow oplos­sing op­ge­bouwd uit stan­daard mo­dules en on­ders­teund door zeer er­varen App­lify-ers.

App­lify heeft ruime ex­per­tise in alle gra­fi­sche dis­ci­plines.

Wat krijg ik dan?

App­lify biedt het ma­na­ge­ment in­for­matie sys­teem ge­maakt spe­ci­fiek voor de mo­derne gra­fi­sche we­reld. Het ma­na­ge­ment in­fror­matie sys­teem biedt on­ders­teu­ning voor ge­com­bi­neerd pro­ductie or­ders, voor­raad­be­heer, werk-derden, prin­ting on de­mand, ful­fil­ment, per­so­na­li­satie en an­dere diensten. Het is ge­kop­peld met web-to-print en biedt uit­ge­breide mo­ge­li­jk­heden voor be­rich­te­nu­it­wis­se­ling met klanten, in­te­gratie met sys­temen van le­ver­an­ciers, pro­ductie prin­ters, CTP en ma­chines voor af­wer­king.

Hoe pakken we het aan?

In een ken­nis­ma­kings­ge­sprek in­ven­ta­ri­seren wij samen uw hui­dige werk­pro­cessen, wer­kne­mers, klanten, pro­ductie mid­delen.

App­lify pre­sen­teert ook di­verse goed wer­kende klant verhalen die passen bij uw si­tuatie. Op basis hiervan komen wij samen met u tot een roadmap.

Zo zorgt App­lify dat er al binnen en­kele weken bij u een nieuwe work­flow draait. De voor­delen hiervan zijn zowel voor u als voor uw klanten di­rect merk­baar.

Dit werkt vol­gens de no-cure no-pay prin­cipe.

Meer weten...

Wat le­vert het op?

Uw be­drijf krijgt een cen­trale re­gis­tratie van alle voor­ko­mende op­drachten en de plan­ning. Uw me­de­wer­kers hebben dui­de­lijke in­zicht in wat ze moeten doen.

Het door­sturen van pro­ductie op­drachten en werk derden en het re­gis­t­reren van ver­richte werk­zaam­heden kan di­rect in de worf­klow sys­teem ge­be­uren. Hier­door wordt plan­ning, ma­na­ge­ment en fac­tu­ratie een stuk een­vou­diger .

Dit re­sul­teert in sub­stan­tiele ver­ho­ging van de ef­fi­ciency.

Func­tio­na­li­teiten

 • Pro­duct­con­fi­gu­rator
 • Voor­raad­be­heer
 • POD ca­ta­logus
 • CRM sys­teem
 • Cal­cu­la­ties voor alle pro­ducten
 • Of­ferte, order, afle­verbon, fac­tuur
 • Nooit meer opnieuw ge­ge­vens in­voeren!
 • Werk derden
 • Pro­ductie work­flow
 • Lo­gis­tieke work­flow

Cases

 • Print­force
 • Ricoh Eu­rope
 • Xerox
 • Next­print
 • Rid­der­print
 • GCC Per­sonal Prin­ters
 • De Di­gi­tale Drukker

Meer weten...