Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Grafische bedrijven

graphicalcompanies

Door de gro­ei­ende be­ho­efte aan com­mu­ni­catie, beter en voor minder, ont­staan kansen voor u! Deze kansen kunt u be­nutten door in­no­va­tieve pro­ducten in te voeren. Deze zijn com­plexer dan een flyer of een boekje. Hier­voor is een slimme work­flow nodig. Dan kunt u zich con­cen­t­reren op het maken van het echte ver­schil!

De rol van App­lify

App­lify in­no­veert vanaf 1999 samen met gra­fi­sche be­dri­jven op het ge­bied van work­flow au­to­ma­ti­se­ring. De les­sons-learned en best-prac­tices worden ge­bun­deld in de soft­ware app­li­catie App­lify Flow­Suite.

App­lify helpt u om uw be­drijf om te zetten van gra­fisch be­drijf naar le­ver­an­cier van to­taal oplos­singen. Niet meer enkel inkt op pa­pier zetten, maar een stra­te­gisch partner van uw klant worden.

App­lify geeft u de tools en on­ders­teu­ning in handen om dit te be­reiken: fle­xi­bele gra­fi­sche work­flow oplos­sing op­ge­bouwd uit stan­daard mo­dules on­ders­teund door zeer er­varen App­lify-ers.

Wat krijg ik dan?

Hoeks­tenen van de App­lify work­flow zijn vol­ledig e-com­merce, fle­xibel web-to-print, be­eld­bank, plan­ning sys­teem, ma­na­ge­ment in­for­matie sys­teem en PDF work­flow. Dit werkt naad­loos geïn­teg­reerd samen waar­door echte au­to­ma­ti­se­ring kan ont­staan.

Hoe pakken we het aan?

In een ken­nis­ma­kings­ge­sprek in­ven­ta­ri­seren wij samen uw hui­dige werk­pro­cessen, wer­kne­mers, klanten en pro­duc­tie­mid­delen.

App­lify pre­sen­teert u di­verse goed wer­kende klant verhalen die aans­lu­iten bij uw si­tuatie. Op basis hiervan komen wij samen tot een roadmap.

Zo zorgt App­lify dat er al binnen en­kele weken bij u een nieuw work­flow draait. De voor­delen hiervan zijn zowel voor u als voor uw klanten di­rect merk­baar.

Dit werkt vol­gens het no-cure no-pay prin­cipe.

Meer weten...


Wat le­vert het op?

U kunt nieuwe pro­po­si­ties aan uw klanten aan­bieden: prin­ting on de­mand, per­so­na­li­satie, ful­fil­ment, huiss­tijl be­heer.

Han­de­lingen zoals cal­cu­la­ties maken, or­ders in­voeren en fac­tur­eren worden een­vou­diger en gaan veel sneller. Er zijn veel minder faal­or­ders. U kunt met de­zelfde aantal mensen meer aan!

Func­tio­na­li­teiten

 • E-com­merce
 • Web-to-print
 • On­line op­maak
 • Per­so­na­li­satie
 • Huiss­tijl be­heer
 • Upload met pre­f­ligh­ting
 • Do­cu­ment con­ver­sies
 • Pro­duct­con­fi­gu­rator
 • Voor­raad­be­heer
 • POD ca­ta­logus
 • On­line proofing
 • Au­to­ri­sa­ties
 • Web­sites
 • PURL-s
 • E-mail cam­pa­gnes
 • CRM sys­teem
 • Cal­cu­la­ties voor alle pro­ducten
 • Of­ferte, order, afle­verbon, fac­tuur
 • Nooit meer opnieuw ge­ge­vens in­voeren!
 • Werk derden
 • Pro­ductie work­flow
 • Lo­gis­tieke work­flow

Meer weten...

Cases

 • Ricoh Eu­rope
 • Xerox
 • Joint book ser­vices
 • Rid­der­print
 • Next­print

Meer weten...