Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

End-to-end POD

endtoend

Wat is end-to-end au­to­ma­ti­se­ring

End-to-end au­to­ma­ti­se­ring be­te­kent: alle pro­cessen in een ge­stroom­li­jnde work­flow opnemen zonder on­no­dige tus­sen­komst van mensen.

Wat ver­staan we onder alle pro­cessen? Or­de­rin­voer, aan­le­veren van be­standen, con­trole van be­standen, cal­cu­latie van pri­jzen, plan­ning, pro­ductie, ver­zen­ding en fac­tu­ratie.

Is dit haal­baar?

Dit klinkt mis­schien als een droom, maar het wordt van­daag de dag ge­rea­li­seerd door slimme to­epas­sing van in­ternet, he­den­daagse pro­duc­tie­ap­pa­ra­tuur en soft­ware.

Te­gen­woordig is de pe­ne­tra­tie­graad van breed­band in­ternet ook bij uw klanten hoog en is bijna alle ap­pa­ra­tuur di­rect aan te sturen door soft­ware.

Past dit bij uw klanten?

Vaak wordt ge­zegd dat de eind­klant be­ho­efte aan con­tact en per­soon­lijke be­ge­lei­ding heeft bij het be­stellen. Wij ad­vi­seren dan om uw pro­duct zo goed mo­ge­lijk te splitsen in ad­vies/be­ge­lei­ding en pro­ductie.

De 80/20% regel

De uni­ver­sele 80/20% regel is hier ook van to­epas­sing: Er zijn al­tijd die 20% klanten en de 20% op­drachten waar au­to­ma­ti­se­ring niet mo­ge­lijk is. Dat be­te­kent nog al­tijd niet dat de ove­rige 80% niet ge­au­to­ma­ti­seerd moet worden.

De rol van App­lify

App­lify is de partij die hierbij kan helpen. Wij be­schikken over de no­dige er­va­ring en tools om tot een ge­degen plan voor end-to-end au­to­ma­ti­se­ring te komen. Daar­naast is onze aanpak zeer prag­ma­tisch wat ertoe leidt dat binnen korte tijd een vol­ledig wer­kende work­flow ont­staat.

Meer in­for­matie...

 

 

Hoe werkt het in de prak­tijk

Uw klanten voeren op­drachten in via een web-to-print sys­teem, e-mail of een eigen bestel sys­teem waarmee een kop­pe­ling is op basis van XML, CSV of een ander be­stands­for­maat.

Alle op­drachten worden op­ge­nomen in een or­der­be­stand.

Bij bin­nen­komst worden alle PDF be­standen ge­con­tro­leerd: pre­f­light. De re­sul­taten van de pre­f­light worden ge­bruikt om te con­tro­leren of de be­standen ver­werkt kunnen worden maar ook of deze over­een­komen met de order.

Zo wordt ge­con­tro­leerd op de aan­we­zigd­heid van alle fonts en re­so­lutie van af­be­el­dingen, maar ook of het aantal pa­gina's in de order over­een­komt met het aantal pa­gina's in de PDF. Al­leen in het geval van pro­blemen, wordt de ge­bruiker op de hoogte ge­s­teld en wordt de ver­dere or­der­ver­wer­king op­ge­houden.

Ver­vol­gens wordt de order ge­kop­peld aan de juiste pri­jzen en worden de be­no­digde work­flow­stappen au­to­ma­tisch in­ge­p­land. Zo kunnen sim­pele or­ders al­leen uit een printjob en ver­zenden be­staan en kunnen com­ple­xere or­ders uit me­er­dere print jobs en be­wer­kingen in de af­wer­king be­staan. Het sys­teem heeft de kennis om voor ie­dere order de pro­duc­tie­stappen te be­palen.

De order wordt vri­j­ge­geven voor print pro­ductie, daarbij wordt een cer­ti­fied PDF en een in­ge­vuld job­ticket naar de printer ge­stuurd. In de job­ticket is de oplage, pa­pier­soort en af­wer­kingsop­ties op de printer ge­spe­ci­fi­ceerd. De print ope­rator hoeft al­leen de juiste pa­pier­soorten in te laden en op de start­knop te drukken om de print­pro­ductie te starten.

De af­wer­king­ma­chines kunnen zich au­to­ma­tisch stellen door middel van bar­code's aan­ge­bracht op de ge­printe pa­gina's of de or­derbon.

Na het af­werken worden au­to­ma­tisch de be­no­digde pakbon of adres­la­bels ge­print en wordt de order aan­ge­meld bij de post­be­drijf. Wan­neer de order door de post­be­drijf is op­ge­haald, zal de order worden af­ges­loten.

Fac­turen worden voor af­ges­loten or­ders au­to­ma­tisch aan­ge­maakt en mo­ge­lijk per e-mail ver­zonden. In de e-mail kan ook een IDeal be­taal link worden op­ge­nomen.

Meer in­for­matie...