Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

PDF workflow

pdfworkflow

Alle over­bo­dige men­se­lijke han­de­lingen tussen een aan­ge­le­verd be­stand tot en met een ge­reed pro­duct zijn mo­ge­lijk bron van kosten, ver­tra­ging en fouten. Deze han­de­lingen moeten worden ge­au­to­ma­ti­seerd in be­lang van de klant en van uzelf.

De rol van App­lify

App­lify in­no­veert vanaf 1999 samen met gra­fi­sche be­dri­jven op het ge­bied van pro­ductie work­flow au­to­ma­ti­se­ring. De les­sons-learned en best-prac­tices worden ge­bun­deld in de soft­ware app­li­catie App­lify Flow­Suite.

App­lify helpt u om uw be­drijf om te zetten in een ge­stroom­lijnd gra­fisch be­drijf waarbij u met het­zelfde aantal mensen meer kan doen en be­tere kwa­li­teit kunt le­veren.

App­lify gaat u de tools en on­ders­teu­ning in handen geven om dit te be­reiken: fle­xi­bele PDF work­flow en kop­pe­ling met pro­ductie prin­ters en CTP-s on­ders­teund door zeer er­varen App­lify-ers.

Wat krijg ik dan?

De App­lify oplos­sing bevat een work­flow voor print pro­ductie. Alle prin­ters, ma­chines voor af­wer­king, persen en af­de­lingen voor hand­ma­tige af­wer­king zijn in­be­grepen in de work­flow. Mens en ma­chine worden op­ti­maal aan­ge­stuurd en het ma­na­ge­ment krijgt een cen­traal das­h­board waarin vooraf te zien is wat goed zal lopen en waar pro­blemen zich schuilen.

App­lify biedt de work­flow sys­teem ge­maakt spe­ci­fiek voor de mo­derne gra­fi­sche we­reld. In een work­flow sys­teem zijn ge­com­bi­neerd input van di­verse bronnen, con­versie naar PDF, pre­f­ligh­ting, PDF cor­rec­ties, im­po­sitie, color ma­na­ge­ment en aan­stu­ring van prin­ters. Het is ge­kop­peld met ma­na­ge­ment in­for­matie en web-to-print en biedt uit­ge­breide mo­ge­li­jk­heden voor be­rich­te­nu­it­wis­se­ling met klanten. Pro­ductie prin­ters of CTP, ma­chines voor af­wer­king zijn geïn­teg­reerd.

Hoe pakken we het aan?

In een ken­nis­ma­kings­ge­sprek in­ven­ta­ri­seren wij samen uw hui­dige werk­pro­cessen, wer­kne­mers, en pro­duc­tie­mid­delen.

App­lify pre­sen­teert ook di­verse goed wer­kende klant verhalen van pro­ductie work­flows die passen bij uw si­tuatie. Op basis hiervan komen wij samen met u tot een plan van aanpak.

App­lify helpt in het ve­rander­proces. Zo zorgen wij samen dat de pro­ductie aan de slag kan met de nieuwe PDF work­flow en dat alle ap­pa­ra­tuur op­ti­maal ge­kop­peld is.

Meer weten...

Wat le­vert het op?

U krijgt een PDF work­flow die met web-to-print, ma­na­ge­ment in­for­matie sys­teem en pro­ductie ma­chines ge­kop­peld is mid­dels JDF of an­dere talen.

Dit zorgt er­voor dat voor een groot aantal op­drachten ge­au­to­ma­ti­seerd PDF be­stands­con­trole, PDF nor­ma­li­satie, color ma­na­ge­ment, im­po­sitie en het door­sturen naar de queue van de RIP of CTP ge­beurt. Daarbij worden alle or­der­ken­meken door­ge­geven waar­door pro­ductie met een druk op de knop ge­start kan worden.

Func­tio­na­li­teiten

 • In­ter­ac­tieve soft proofing
 • In­te­gratie van tech­ni­sche en ad­mi­nis­tra­tieve pro­cessen
 • Pro­ductie das­h­board
 • On­ders­teu­ning voor JDF/JMF
 • On­ders­teu­ning voor an­dere prin­ters
 • On­ders­teu­ning voor Free­Flow
 • In­te­gratie met web to print
 • Au­to­ma­ti­sche open do­cu­ment con­versie
 • Krach­tige PDF en­gine
 • Au­to­ma­ti­sche im­po­sitie

Meer weten...

Cases

 • KN Di­gital Print­force
 • Next­print
 • GCC Di­gital Prin­ters
 • De Di­gi­tale Drukker


Meer weten...