Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Boeken uitgeven

Publishers opt

De snelle ont­wikke­lingen op het ge­bied van nieuwe media hebben een enorme eman­ci­pa­tie­golf tot ge­volg. Te­gen­woordig kan ie­de­reen een web­site, blog, boek of e-book op de we­reld brengen. Uit­ge­vers hebben enorme kansen door juist nu te fo­cussen op kern­com­pe­ten­ties en het ont­wikkelen van nieuwe busi­ness mo­dellen.

De rol van App­lify

De roots van App­lify liggen in con­tent ma­na­ge­ment, e-busi­ness en print. Van hie­ruit heeft App­lify uit­ge­vers ge­holpen in de mo­der­ni­se­ring van de be­staande work­flow, uit­geven via print of in­ternet en het op­zetten van nieuwe pro­cessen voor con­tent creatie.

App­lify heeft de techniek in huis voor alle vormen van con­tent ma­na­ge­ment, con­tent pu­bli­catie als PDF, e-book of web en sa­men­werken via het web. Ze kan helpen een mo­derne om­ge­ving voor creatie van con­tent op te zetten. Daar­naast is App­lify pro­mi­nent aan­wezig bij de pro­du­ce­rende gra­fi­sche be­dri­jven en kan een schakel tussen de uit­gever en de pro­ductie zijn.

App­lify kan u van de tools en on­ders­teu­ning voor­zien om binnen uw ver­ti­cale seg­ment nieuwe busi­ness mo­dellen in te voeren door de nieuw ont­stane pro­cessen met mo­derne tech­no­logie te on­ders­teunen, op­ge­bouwd uit stan­daard mo­dules en on­ders­teu­ning door zeer er­varen App­lify-ers.

Wat krijg ik dan?

De App­lify oplos­sing is op­ge­bouwd uit wer­kom­ge­vingen voor de uit­gever, de au­teurs, de pu­bli­catie en de pro­ductie. Het ge­heel is web based en op­ge­bouwd rondom SQL- en XML da­ta­bases. Dit is de basis voor uit­geven via ver­schil­lende media va­nuit een con­tent da­ta­base.

De sa­men­wer­kings­work­flow mo­dule opent de deuren tot het nieuwe werken: uit­gever, au­teur, re­dac­teur... kunnen va­nuit een work­flow en een con­tent da­ta­base werken.

Tot slot biedt het sys­teem ont­slu­i­ting naar PDF voor print, e-book en web met in­ter­ac­tieve mo­ge­li­jk­heden en aans­lu­i­ting met e-com­merce en ad­mi­nis­tra­tieve af­wikke­ling.

Hoe pakken we het aan?

In een ken­nis­ma­kings­ge­sprek in­ven­ta­ri­seren wij samen uw hui­dige busi­ness model, do­el­groep, con­tent, in­terne pro­cessen en ex­terne (pro­ductie) part­ners.

Op basis van er­va­ringen van di­verse klanten en ont­wikke­lingen in de in­dus­trie schetsen wij samen met u een roadmap voor het op­zetten van een ver­nieuwd busi­ness model voor uit­geven. Dat kan in de richting van self-pu­blis­hing, part­ner­ship of iets an­ders gaan.

App­lify zet voor u een motor op voor deze nieuwe busi­ness model en be­ge­leidt de ve­rander­proces. Bij de soft­ware ont­wikke­ling passen wij het scrum aanpak dat u als klant de beste func­tio­na­li­teit biedt, te le­veren in een strak ge­fa­seerd aanpak.

Meer weten...

Wat le­vert het op?

U krijgt de motor voor uw nieuwe busi­ness model, een web ge­ba­seerd sys­teem voor ma­na­ge­ment, sa­men­wer­king, pu­bli­catie, pro­ductie en ad­mi­nis­tra­tieve af­wikke­ling.

U kunt va­nuit een om­ge­ving uit­geven via ver­schil­lende media be­heren.

Het ge­heel heeft een hoge graad van au­to­ma­ti­se­ring en werkt als een lijm­middel tussen uw do­el­groep, uw au­teurs en u als uit­gever.

Het aan­sturen van de pro­cessen van con­tent creatie, re­dactie, pu­bli­catie en pro­ducten gaat dan he­le­maal con­form het nieuwe werken en de nieuwe media.

Func­tio­na­li­teiten

 • Con­tent ma­na­ge­ment
 • Au­teur­stool
 • Sa­men­werken via het web
 • Plan­ning en work­flow
 • E-mail no­ti­fi­ca­ties
 • Da­ta­bases en XML
 • Om­zetten van con­tent in PDF, e-book of web pa­gina's
 • e-com­merce
 • Self pu­blis­hing
 • Part­ner­ship met au­teurs en an­dere sa­men­wer­kings­vormen
 • In­ternet be­taal­sys­temen zoals Ideal of PayPal
 • Prin­ting on de­mand
 • Mer­chan­di­sing

Meer weten...

Cases

 • Joint book ser­vices / Cen­traal Boe­k­huis
 • Next­print
 • Ik­Schrijf
 • OVD Edu­ca­tieve Uit­ge­verij

Meer weten...